Programmi svolti a.s. 2018-2019

Amministrazione Finanza e Marketing - Biennio   
 1A-AFM  1B-AFM  
 2A-AFM  2B-AFM  2C-AFM
Amministrazione Finanza e Marketing - art. AFM
5A-AFM    
Amministrazione Finanza e Marketing - art. RIM
3A-RIM 4A-RIM 5A-RIM
Amministrazione Finanza e Marketing - art. SIA
3A-SIA 4A-SIA 4B-SIA
5A-SIA    
Turismo
1A-T 2A-T 3A-T
4A-T 5A-T  
Costruzione, Ambiente e Territorio
1A-CAT 2A-CAT 5A-CAT
Trasporti e Logistica
1A-TL 2A-TL 3A-TL
4A-TL 4B-TL 5A-TL 
Corsi serali
3A-AFM 4A-AFM 5A-AFM
3A-CAT 4A-CAT